bruidskapsels - visagie & wimperextensionsHairclusief Baarn, Bruidskapsels, Visagie, Wimperextensions

Algemene Voorwaarden

Onze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing en gedeponeerd bij de KvK te Amersfoort. Hairclusief gaat ervan uit dat hiervan kennis is genomen bij boeking en hiermee akkoord gegaan wordt.

Algemene Voorwaarden
Hairclusief is gevestigd in Baarn en staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 32158032. De hieronder genoemde Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties tussen Hairclusief en haar opdrachtgevers. Hairclusief accepteert geen Algemene Voorwaarden van een ander partij tenzij schriftelijk anders overeengekomen .

Artikel 1: Algemeen
De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten waarbij een opdrachtgever gebruik maakt Hairclusief.

Artikel 2: Tarieven
Alle tarieven en prijzen specifiek bedoeld voor particulieren zijn inclusief 9% en/of 21% BTW.
2.1 Hairclusief kan voor een bepaalde dienst worden ingehuurd waarbij het tarief voor deze dienst geldt, of voor een bepaalde hoeveelheid uren. Bij het per uur boeken van een visagist geldt het uurtarief.
2.2 Het eerste overschreden uur overeenkomstig het contract zal worden geboekt als overuur en gefactureerd worden als het basis uurtarief. Eventuele bijkomende overuren zullen eveneens worden gebaseerd op het standaard uurtarief echter met bijtelling van 50%.
2.3 Bij vertrek van Hairclusief voor 6:00 uur naar een opdracht wordt € 150 euro extra in rekening gebracht. Bij vertrek tussen 6 en 7 uur en zon- en feestdagen wordt er € 100 euro extra in rekening gebracht.
2.4 Alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

Artikel 3: Reiskostenvergoeding
3.1 De Hairclusief gemaakte reiskosten voor zijn of haar werkzaamheden zijn voor de rekening van de opdrachtgever in het geval van reizen met de auto een kilometervergoeding
à € 0,50 per kilometer.
3.2 Reiskosten voor werkzaamheden in het buitenland zijn tevens volledig voor de rekening van de opdrachtgever inclusief eventuele kosten voor overnachtingen in een hotel, eten en drinken tenzij schriftelijk anders overeengekomen door opdrachtgever en Hairclusief.

Artikel 4: Annulering / niet nakomen afspraak
4.1 Geboekte opdrachten kunnen voordat de proefsessie heeft plaatsgevonden door opdrachtgever tot de 120ste dag voor de opdracht kosteloos worden geannuleerd. Indien een geboekte opdracht wordt geannuleerd, is de opdrachtgever het volgende percentage annuleringskosten verschuldigd:

a) Bij annulering vanaf de 120ste dag tot de 60e dag voor de opdracht 50%.
b) Bij annulering vanaf de 60e dag tot de30e dag voor de opdracht 75%. Bij annulering vanaf de 30e dag tot de dag voor de opdracht het volledige factuurbedrag.
c) Vindt de annulering plaats na de proefsessie, dan is de opdrachtgever de betaling van € 175,- verschuldigd, mits de proefsessie 60 dagen voor de trouwdag valt.

4.2 In geval van overmacht w.o. ziekte van Hairclusief zal in overleg met de opdrachtgever een andere visagist/hairstylist ingezet kunnen worden. Hairclusief kan ten alle tijde de opdracht gedeeltelijk of geheel annuleren. Facturering wordt dan evenredig aangepast.
4.3 Als een bruid alleen gebruik maakt van de proefsessie dan komt zij alleen. En er worden dan ook geen foto’s gemaakt. Dit i.v.m. kopiëren van ons werk.
4.4 Salon/op locatie afspraken welke niet worden nagekomen, worden in rekening gebracht i.v.m. het reserveren van de tijd. De afspraak kan tot 24 uur van te voren worden geannuleerd.

Artikel 5: Betaling/Reservering van de opdrachten
5.1 Totstandkoming en inhoud overeenkomst
Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de opdrachtgever mondeling (c.q. telefonisch) of schriftelijk (c.q. per telefax of e-mail) een aanbod van Hairclusief aanvaardt.
5.2 Er wordt een betaling gedaan zoals in de bevestigingsmail vermeld staat i.v.m. het reserveren van de trouwdatum en de datum van de proefsessie. Daardoor kunnen er geen nieuwe opdrachtgevers worden aangenomen. De tijd die daarvoor wordt gereserveerd en de materialen die worden gebruikt.
5.3 Overschrijding genoemde betaling: Bij overschrijding van de genoemde betaling bij artikel 5.2 is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is opdrachtgever de wettelijke rente verschuldigd over het gehele gefactureerde bedrag.
5.4 Kosten van invordering: Alle kosten van invordering bij verzuim van betaling door opdrachtgever, zowel buitengerechtelijk als rechtelijk, komen ten laste van opdrachtgever. Deze worden op een minimum van € 175,00 gesteld.
5.5 Voor reeds geboekte/aanbetalingen voor bruidsarrangementen geeft Hairclusief geen geld retour. Hairclusief biedt u hier een tegoedbon voor aan van dezelfde waarde die is betaald, die u kunt gebruiken in het jaar van de boeking. Dit is i.v.m. het reserveren van de tijd/dag.

Artikel 6: Aansprakelijkheid
6.1 Schade aan opdrachtgever: Hairclusief is niet aansprakelijk voor schade die aan de opdrachtgever wordt toegebracht door een visagist/hairstylist, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de visagist/hairstylist. De opdrachtgever dient binnen 48 uur hiervan telefonisch en schriftelijke melding te maken. Is hier sprake van opzet of grove schuld dan zal de opdrachtgever dit bij Hairclusief verhalen.
6.2 Vrijwaring door opdrachtgever: Opdrachtgever vrijwaart Hairclusief van aanspraken in verband met schade die aan derden is toegebracht door Hairclusief .

Artikel 7: Boekingen Hairclusief
Opdrachten worden uitsluitend geboekt via Hairclusief.

Artikel 8: Geschillenregeling
Op alle overeenkomsten ontstaan uit een bij Hairclusief geplaatste opdracht, worden beoordeeld naar Nederlands recht.

Mijn bruiloft wordt door het coronavirus uitgesteld, wat nu?

Dat is natuurlijk ontzettend naar en verdrietig voor je. Uiteraard werken we graag mee aan het vinden van een nieuwe datum voor je trouwdag. Wij verwachten april tot en met juni 2021 door alle verzettingen extreem druk zullen worden. Dat geldt uiteraard niet alleen voor ons, maar ook voor je andere leveranciers. Wij raden je daarom aan om de nieuwe datum te plannen in overleg met je leveranciers.
Ik wil graag ons huwelijk verplaatsten naar 2021? Zijn daar kosten aan verbonden?
Wij rekenen geen extra kosten voor het verzetten van jullie huwelijk tot 31 december 2021.

Bij annulering na de proefsessie i.v.m. het Corona virus is er geen restitutie mogelijk van de proefsessie. Dit omdat de bruidsstyliste haar werkuren en materiaal heeft gebruikt. Ook voor het reserveren van de tijd en geen andere opdrachten heeft aangenomen.

Annulering na de proefsessie i.v.m. Corona wordt er 20% fee gerekend over het restant bedrag. Dit i.v.m. het reserveren van de tijd en er geen andere opdrachten zijn aangenomen. Bij annulering van het bruidsarrangement voor de proefsessie wordt er 20% fee gerekend i.v.m. het reserveren van de 2 data.

Werken jullie hygiënisch?
Wij werkten uiteraard al hygiënisch voor de uitbraak van het Coronavirus. Dit betekent dat wij na elke klant onze gebruikte materialen reinigen met daarvoor geschikte reinigingsproducten (Denk hierbij aan zeep en alcohol). Daarnaast wasten wij in normale omstandigheden ook al onze handen voor dat wij onze klanten mooi gingen maken. Wij zullen dit uiteraard voortzetten en daar waar nodig nog alerter zijn.